ما تشنه لبان کوثر مولاییم

ما منتظران مهدی زهراییم

گردست عنایتی کشد بر سر ما

در حشر مقیم هیئت الزهراییم (س)

عضویت ⇓⇓⇓⇓

http://www.telegram.me/heyatolzahra

 

#حضرت زهرا #هیئت الزهرا #ظهور #صاحب الزمان #انصار