کانال هواشناسی و حوادث

هواشناسی کشور
هواشناسی و حوادث ایران و جهان

https://t.me/hava_hvades