کانال مهاجرت سبز

?سوالات و هماهنگی جهت امور مهاجرتی

@mohajeratsabz

?این کانال در بستر شبکه اجتماعی تلگرام (Telegram ) راه اندازی شده است و با موضوع مهاجرت از طریق ویزا تحصیلی و ویزای بدون برگشت فعالیت میکند .