کانال تلگرام مخاطب خاص

❣عشق ❣ رو، فقط 🤗

با حلقه، 💍در دست 🙌🏻

درگیر نکنیم…. 👈🏻💞

💋 عشق 💋💚

را، تا به ابد💘😍

به دل زنجیر کنیم ⛓💞

https://t.me/hamed_bahar