گروه دورهمی دهه شصتی ها

کمیم😔اما،کنارهمیم😄اومدنت به پیشنهادماست اما رفتنت به اختیارخودته😉
با ماهمراه باش در گروه بی نظیر دورهمی دوستانه😁
افرادکم سن حذف میشن 😊

https://t.me/joinchat/Fr6L4UqUolgiNpLBUJj9dQ