گروه دورهمی دهه شصتی ها

کمیم?اما،کنارهمیم?اومدنت به پیشنهادماست اما رفتنت به اختیارخودته?
با ماهمراه باش در گروه بی نظیر دورهمی دوستانه?
افرادکم سن حذف میشن ?

https://t.me/joinchat/Fr6L4UqUolgiNpLBUJj9dQ