با عضویت در سایت https://gramfree.world/?r=8990569 از طریق gmail به صورت رایگان درامد داشته باشید ارتباط راهنمایی و اموزش رایگان از طریق ایدی:

https://t.me/kamiblack00