کانال Terrific Slangs

دربردارنده ی اصطلاحات،کلمات و جملاتی که تنها در فیلم ها توسط خارجی زبانان استفاده شده و کمتر در دید قرار دارد، به علاوه ی برگزاری انواع دوره های آموزشی برنامه ریزی شده ویژه تمامی سنین و سطوح همراه با استاد مربوطه جهت رفع اشکال و انجام تمرینات.

https://t.me/ZahediSlangs