اگه فکر می‌کنی باهوشی بیا اینجا ???

@Quiz_tiime @Quiz_tiime

با سوالاش ذهنتو به چالش بکش :)))

https://t.me/Quiz_tiime