گلچینی از بهترین متن ها.اهنگ ها.شعرها.جوک ها و توییت های فارسی و خارجی

https://t.me/persian4donate