کانال ژامه وو، ادبیاتِ هنر و فلسفه، گوشه ی دنجی است در این جهان پرهیاهو برای شیفتگان دنیای ادبیات، هنر و فلسفه که لختی بیاسایند و به جادوی کلمات و تصاویر و معانی، بار سنگین هستی را سبک تر کنند. بخوانیم و بدانیم و بیندیشیم و احساس خویش را بیدار کنیم؛ باشد که لذت زندگی دوچندان شود. و مگر جز این است که فردوس دمی ز وقت آسوده ی ماست؟

https://t.me/Jamais_vu20