تابستونا همیشه روی پشت بوم خوابیدن و زل زدن به آسمون برامون رویایی بود؛

این کانال پر از عکسهای قشنگ تورو به آسمونها می بره و از شگفتیهاش برات میگه…

با افتخار دعوتی??

https://telegram.me/nightskyiran