همه ما خواهیم مرد ، اما یا به سعادت و خوشبختی ابدی می رسیم و یا به شقاوت و بدبختی ابدی ، « این دنیا جای ما نیست ، زندگیت را در آن جهان با دست خودت زیبا بساز »

https://t.me/bhshtvajahanam