مشاوره و آموزش لازمه سرمایه گذاری مطمئن هست. ارائه مشاوره و شیوه های سرمایه گذاری توسط کارگروه تخصصی وبورس

https://t.me/vabourse_com