این کانال به صورت تخصصی به انتشار تصاویر شگفت انگیز از سراسر جهان می پردازد.
هیچگونه پیام دیگری در این کانال منتشر نخواهد شد.
عنوان عکس و ناشر آن در ذیل تصویر نوشته می شود.
هرگونه نظر و پیشنهاد خود را می توانید در گروه متصل به کانال مطرح نمایید.

https://t.me/wallpaper_day