????????????????????????
?? وارده کننده مستقیم از چین ??
????????????????????????

‏ پخش عمده گلس اپل ‏
??و سامسونگ ??
واردات و پخش گلس موبایل

https://t.me/KM_glass