🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳🇨🇳
🇮🇷 وارده کننده مستقیم از چین 🇨🇳
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

‏ پخش عمده گلس اپل ‏
📱📱و سامسونگ 📱📱
واردات و پخش گلس موبایل

https://t.me/KM_glass