کانالی پر محتوا 🌹

طنز😂
شاهنامه به نثر روان 📃
موزیک 🎶🎼
اطلاعات عمومی 📰
معرفی فیلم 📹
معرفی کتاب 📚
حکایت📖
داستان ضرب المثل ها
آموزش خوشنویسی ✏
پست های روانشناسی
شعر

https://t.me/hamegouneh