کانال نیمکت پارک

ما دوباره برگشتیم …
قوی تر از گذشته …
بیاید که جا نمونید، ۲تا حرکته از ما گفتن بود .
بعدا دنبال کانال نگردید .

https://t.me/nimkat_park