قراره اینجا حالمون خوب باشه…
یک نیلوفر که اینجا از روزمرگی هاش مینویسه
و قراره کلی دستور ماسک صورت و مو و اشپزی داشته باشیم
که حالمون خوب خوووب باشه?

https://t.me/niloofaranehh00