کانال تخصصی مشاوره ای حسینی خفری
گنجینه ای از نکات کوتاه و کاربردی در راستای بهبود زندگی زناشویی و انتخاب بهتر و کمک به رفع مشکلات خانوادگی و رفتاری
مطالب مشاوره ای وحوزه روانشناسی و اجتماعی
https://t.me/hoseinikhafri1