کانال نوای کتاب

نوای کتاب
معرفی کتاب به شیوه ای نو 
ما ایرانیان از دیرباز همواره با کتاب ارتباط تنگاتنگی داشتیم ولی امروزه سطح مطالعه در کشورمان پایین است. هدف از این کانال آشتی دوباره با کتاب و ارتقای سطح فرهنگ مطالعه در میهنمان است. پیشاپیش از حضور شما سپاسگزاریم
تیم مدیریت نوای کتاب

https://t.me/navaye_ketabb