در منطقه ای از جنس مجاز ، حقیقتی از دل بر ملا می‌شود .
بر تن عریان حرف‌هایم پوششی از شعر می‌پوشانم ،
کلماتی رقصنده و سبک‌ بال که در فکرها پرواز میکنند.
در ذهن شما ردپایی از مفهوم عشق بر جای می‌گذارم .
ردپایی از تلخی و شیرینی
از درد و آرامش
از اشک و لبخند
از غم و شادی
از شب و سپیده
از دوری و وصال


داستان دردیست که قلم بر تن رنجور کاغذ می‌فشارد .

در فراسوی خیالم
یک نفر آواز می‌گوید
از صدایش اشک غم بر صورت فکر
بی بهانه راه می‌جوید
بر لب رود فراموشی
کاش صدا در آب می‌افتاد
کاش‌ آتش ، آتشش میزد
با دل وامانده‌ام ، ای داد
کاش این روح ترک خورده
در جهان غوغا به پا دارد
تا که شاید یک نفر بر دل
مرهم مهر بگذارد

#ستاره_جلیلوند


منطقه نبضِ شب مرهم روح های ترک خورده شماست .
مسکنی بر دردهای عظیمیست که بر دوش میکشید .
لحظه ای آرامش از جنس شعر .


ستاره جلیلوند
در منطقه ای از جنس مجاز ، حقیقتی از دل بر ملا می‌شود .
بر تن عریان حرف‌هایم پوششی از شعر می‌پوشانم ،
کلماتی رقصنده و سبک‌ بال که در فکرها پرواز میکنند.
در ذهن شما ردپایی از مفهوم عشق بر جای می‌گذارم .
ردپایی از تلخی و شیرینی
از درد و آرامش
از اشک و لبخند
از غم و شادی
از شب و سپیده
از دوری و وصال


داستان دردیست که قلم بر تن رنجور کاغذ می‌فشارد .

در فراسوی خیالم
یک نفر آواز می‌گوید
از صدایش اشک غم بر صورت فکر
بی بهانه راه می‌جوید
بر لب رود فراموشی
کاش صدا در آب می‌افتاد
کاش‌ آتش ، آتشش میزد
با دل وامانده‌ام ، ای داد
کاش این روح ترک خورده
در جهان غوغا به پا دارد
تا که شاید یک نفر بر دل
مرهم مهر بگذارد

#ستاره_جلیلوند


منطقه نبضِ شب مرهم روح های ترک خورده شماست .
مسکنی بر دردهای عظیمیست که بر دوش میکشید .
لحظه ای آرامش از جنس شعر .

ستاره جلیلوند

https://t.me/night_pulse