برای اخذ ویزای کانادا اقدام کرده ید؟؟؟ ریجکت شده اید؟؟؟ جای نگرانی نیست!!!
در اسرع وقت با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید
دفتر کرج:
٣٢۵۶۶٣۴۶-٠٢۶
٣٢۵٣٨۴٧٣-٠٢۶
دفتر ١ تهران:
٢٢٩۵۶٧۵٢-٠٢١
٢٢٩۵۵١۴۵-٠٢١
دفتر ٢ تهران:
٨٨٨٣٣٣٠۴-٠٢١
٨٨٨٣٢٧٧۵-٠٢١

https://t.me/Rumakimmigration