کانال مفاهیم قرآن کریم

برای آشنایی با مفاهیم قرآن کریم به تفکیک صفحه، هر هفته روزهای زوج به طور کامل رایگان خلاصه مفاهیم هر صفحه به همراه تشریح مفاهیم هر صفحه (از صفحه ۶۹ به بعد) و متن مقدس و دو فایل صوتی ترتیل به زبان ساده از روی تفاسیر معتبر معاصر خدمت قرآن پژوهان محترم ارائه می شود. همچنین به منظور تنوع بخشیدن به مطالب کانال، فقط روزهای پنجشنبه هر هفته مطالب کاربردی و اعجاز علمی قرآن کریم به شکل متن، تصویر و فیلم چند دقیقه ای ارائه می شود. اول قرآن کریم شروع شده و اکنون جزء چهارم صفحه ۷۰ هستیم.

https://t.me/HolyQuranConcepts