کانال مفاهیم قرآن کریم

براي آشنايي با مفاهيم قرآن کريم به تفکيک صفحه، هر هفته روزهاي زوج به طور کامل رايگان خلاصه مفاهيم هر صفحه به همراه تشريح مفاهيم هر صفحه (از صفحه 69 به بعد) و متن مقدس و دو فايل صوتي ترتيل به زبان ساده از روي تفاسير معتبر معاصر خدمت قرآن پژوهان محترم ارائه مي شود. همچنين به منظور تنوع بخشيدن به مطالب کانال، فقط روزهاي پنجشنبه هر هفته مطالب کاربردي و اعجاز علمي قرآن کريم به شکل متن، تصوير و فيلم چند دقيقه اي ارائه مي شود. اول قرآن کريم شروع شده و اکنون جزء چهارم صفحه 70 هستيم.

https://t.me/HolyQuranConcepts