میخوام یه جا بهت معرفی کنم بری توش بترکی از خنده ???

رو لینک کلیک کن میبرنت یه جا جر میخوری از خنده??
?????

https://telegram.me/Dah_rishter