کانال مصباح ۸۰۶ کانالی رسمی با محتوای: مذهبی، سیاسی،فرهنگی،سرگرمی و مسابقات متنوع به همراه جوایز مختلف برای خانواده ها و فرزندان در مناسبت های مختلف.

https://t.me/mesbah_family806