بعضی وقت ها ،با اینکه میدونیم روحمون قدرت نداره،کم آورده
وحالمون خوب نیست، بازهم نسبت به خلوت کردن
با خدا وآرام شدن‌در آغوشش میلی نداریم وازش دوری میکنیم ..!
این جور وقت ها باید چیکار‌کرد؟!
با ما همراه باشید?

https://t.me/masireh_aramesh