کانال مربوط به فیتنس وحرکات اصلاحی بدن وتغذیه ورزشی می باشد.

https://t.me/arminexperience3