کانال فطرس

کانال فطرس
ملاقات با خدا
قرارهای عاشقانه
استوری
شعر
آرامش

https://t.me/fotros07