?تکست ھاے غمگین وفازسنگین
?عڪس نوشتہ ھاے غمگین
?آهنگ ها و ویس هاے غمگین
@fa_tablighatتبلیغ
ارتباط بامدیرکانال: @vahidmv71
نظر،انتقاد،پیشنهادات?
ادمین: @joker13008
صفحه رسمی فازغم دراینستا?
https://instagram.com/_u/fazegham71
https://t.me/faze_gham71