با هم بخندیم به هم نخندیم
طنز خبری سرگرمی کانالی پر از مطالب آموزنده

https://t.me/alijenab_tv