به کانال شهید قدمعلی علیپور بپیوندید

تا با این شهید و طرز زندگی او آشنا شوید

https://t.me/shahidMohammadHassanJafari