کانال روانشناسی زندگی و طب اسلامی و سنتی،مشاوره دارویی هم انجام می شود

https://t.me/behdasht_kheibari