مجموعه ای از اشعار و خوانش های مهدی حسن زاده تبریزی و اشعار و موسیقی های برگزیده.

https://t.me/zamanerastegari