کانال روانشناسی حاوی مطالب متنوع و کاربردی در زندگی فردی و اجتماعی توسط روانشناس مجرب
مشاوره روانشناسی در زمینه های ازدواج. جدایی. اضطراب. وسواس و… با هماهنگی ادمین کانال انجام مبگیرد

https://t.me/moshavereasan