کانال راه رسیدن به نور

کانال راه رسیدن به نور اصفهان
(مجموعه مباحث خودشناسی، خانم دکتر علمداری)

https://t.me/rrbnoorisf

#مباحث خودشناسی بر مبنای قرآن کریم و گفتارهای ائمه اطهار (ع)