کانال راه خرد

همیشه در اول راه خرد قرار داریم ارزش تو تفکر تو است ارزان نشو آسان نشو فکر کن سخن بگو
تو انسانی بخوان بگو

https://t.me/mehriran50