بازار بورس اوراق بهادار بازاری جذاب ومناسب جهت سرمایه گذاری های کوتاه مدت,میانمدت وبلندمدت است اگه دوست دارید دراین حوزه فعالیت کنید وازآن منتفع بشید برای خدمات زیر حتما کانال رو دنبال کنید:

?تحلیل بنیادی سهام

?بررسی ورود پول به سهام

?تحلیل تکنیکال جهت ورود وخروج بموقع ازسهام

? اخبارومطالب مرتبط باسهام تحلیلی

?معرفی سهام مستعدرشد وپرپتانسیل بنیادی وهمراهی

?ارائه مطالب کاربردی در مورد مدیریت سرمایه

?انواع آموزش ها و اخبار لازم

? @boors_rahnama

سرمایه گذاری حرفه ای را با ما تجربه کنید??????

https://t.me/boors_rahnama