کانال دکتر جدید

در این کانال مطالب پزشکی تهیه و ترجمه شده و در اختیار خوانندگان قرار میگیرد.بعضی مطالب رایگان و بعضی دیگر دارای هزینه اندک میباشند.مطالب از سایت ها و منابع معتبر ترجمه میشوند
با تشکر

https://t.me/jadidpdf