کانال خود آگاهى در افكار نو

كانال فوق كاناليست متفاوت و ⛔️فاقد هر گونه تبليغ ⛔️در جهت رشد خودآگاهى فردى شماست ،دراين كانال مطالب عرفانى، خودشناسى، و روانشناسى ارسال ميگردد
معرف ما شما هستيد

https://t.me/afkarno95