کانال خود آگاهى در افکار نو

کانال فوق کانالیست متفاوت و ⛔️فاقد هر گونه تبلیغ ⛔️در جهت رشد خودآگاهى فردى شماست ،دراین کانال مطالب عرفانى، خودشناسى، و روانشناسى ارسال میگردد
معرف ما شما هستید

https://t.me/afkarno95