کانالی پر از جوک های تازه
دورهمی شبانه با اعضای کانال 🌺🌺🌺
خلاصه برای لحظاتی در کانال ما شاد باشید

https://t.me/thebestcomment