کانالی پر از جوک های تازه
دورهمی شبانه با اعضای کانال ???
خلاصه برای لحظاتی در کانال ما شاد باشید

https://t.me/thebestcomment