کانال تکنیک آگاهی

در مسیر زندگی , ما سازنده آن هستیم . هر لحظه را خودمان انتخاب می کنیم .
معجزه زندگی مان را با آرامش و آگاهی انتخاب نماییم .
به معجزه زندگی خود توجه کنیم ,
هر روز معجزه زندگی خود را به یاد بیاوریم .
احساس بدست آوردن معجزه زندگی خود را در وجودمان پرورش دهیم .

#معجزه

https://t.me/TEKNIKAGAHI