ما می توانیم انتخاب کنیم که چگونه بهترین کار را در
لحظات متفاوت و در رویارویی با حالت خاصی در
نحوه قرار گیری هر ذره هستی انجام دهیم .

ما معجزه زندگی خود هستیم

https://t.me/TEKNIKAGAHI