کانال تولید کمپوست

معرفی فن آوری تولید کمپوست و روشها و ابزارهای آن و شناخت اهمیت کمپوست در زندگی و کشاورزی

https://t.me/compostingg