کانال تلگرام ViruS

حاشیه یا اصل مطلب؟
روانشناسی یا فلسفه؟
ما در این کانال تمام سعی خود را میکنیم تا نگاهی نو به پیرامون خود داشته باشیم، سعی میکنیم جایگاه انسان را بازیابیم و از کدهای نوشته شده ی سیستم های سیاسی اجتماعی بگریزیم، از میان کتاب ها،کشف های علمی،تاریخ و روانشناسی، سعی میکنیم اصل ها را دنبال کنیم تا فیلتر های کدر و رنگارنگ شناخت و تشخیصمان از بین بروند و سپس با نفس های تازه فکر کنیم و بیندیشیم و وجود خودمان را به چالش بکشیم، این نگاه نو مفید است زیرا نشان میدهد که چطور بدن انسان حقیر است و چطور ذهن او بزرگ، چرا که نبوغ او میتواند این بیکرانگی جهان خیره کننده را به آغوش بکشد و از هارمونی ساکت آن لذت ببرد جایی که بدن او تنها یک نقطه ی مبهم است.

https://t.me/virusism