کانال تلگرام SDAY DGAR

بررسی مسائل اجتماعی، مساله انسان بطوری کلی و صداهای ناشنیده.

https://t.me/sdaydigar