⊙چنل آقای گزارشگر Mr_reporter
⊙پوشش مهم ترین اتفاقات فوتبال ایران و جهان با دستمایه طنز.

◆انتقادات و پیشنهادات:
@man_eagle

https://t.me/Mr_reporterr