سلام درچنل من میتوانید باکمترین هزینه آگهى یاتبلیغات بگذاریدبراى هماهنگى به آیدى تلگرام:@Mahdi_ghayedi مراجعه کنید

https://t.me/Mahdi_ghaydi