کانال تلگرام مخاطب خاص

❣عشق ❣ رو، فقط ?

با حلقه، ?در دست ??

درگیر نکنیم…. ???

? عشق ??

را، تا به ابد??

به دل زنجیر کنیم ⛓?

https://t.me/hamed_bahar