کانال تلگرام غزلیات حافظ

خوانش غزلیات حافظ به تصحیح “دکتر پرویز ناتل خانلری”
توسط مریم مشهدی زاده با ۱۵ سال سابقه‌ے مطالعه و تدریس دیوان حافظ.

https://t.me/Ghazaliyat_hafez